R Felsökning Av Notch Graph-felstaplar

[Windows] Programvaran som får din dator att fungera som ny igen

Ibland får dittsystem ett felmeddelande som visar nivåfelstaplar r. Detta problem kan nu ha flera orsaker.

För det första är det synd och en överraskning att det inte går att dra ut felstaplar vid lådan.

Här är min favoritlösning, där har fördelen att du brukar behöva ytterligare paket. Missledningen är att rita pilar (!) genom att använda horisontella ränder istället för pilspetsar (!!!). Detta inte så enkla sätt att tänka kommer från R Tips RSS rss-flöden och återges här som praktiskt taget alla fullt fungerande exempel.

Låt oss säga att någon har Eftersom det finns en fantastisk vektor mot “medel” avg och en annan vektor tillsammans med “standardavvikelser” sdev, kommer de att få samma varaktighet kemikalie . Låt oss sätta på x-axeln författarens exakta antal av dessa “mått”, och även som ett resultat, x <- 1:n. Genom att använda dem, här är tillbakadragningskommandona:

plot(x, medelvärde,  ylim=intervall(c(medelvärde-sdev, medelvärde+sdev)),  pch=19, xlab="mått", ylab="medelvärde +/- SD",  main="Scatterplot with error bars std.dev")#hack: ta in pilar, men med mycket kompetenta "tips"Pilar (x, avg-sdev, x, avg+sdev, length=0,05, angle=90, code=3)

I vår funktion arrows(...) är length=0.05 verkligen storleken på "pilen" genom hela ., angle=90< /code> anger att hur "pilen" alltid har varit vinkelrät mot de stapel du ser som pekaren, och den särskilt instinktiva parametern code=3 blir att vi vill dra en pil i varje ände relaterad pilen.

Datorn går långsamt?

Gör din dator dig konstant sorg? Vet du inte vart du ska vända dig? Nåväl, har vi lösningen för dig! Med Reimage kan du reparera vanliga datorfel, skydda dig mot filförlust, skadlig programvara och maskinvarufel...och optimera din dator för maximal prestanda. Det är som att få en helt ny maskin utan att behöva spendera en enda krona! Så varför vänta? Ladda ner Reimage idag!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Starta programmet och följ instruktionerna på skärmen
 • Steg 3: Välj de filer eller mappar du vill skanna och klicka på "Återställ"

 • Följande ändringar har behövts för de horisontella staplarna om felekorren, förutsatt att den faktiska sdev-vektorn nu innehåller fel som hittats i x och y< /code built > värden är nummer ett koordinater:

  plot(x, y,  xlim=dRange(c(x-sdev, x+sdev)),  pch=19,... horisontellt)# brister barerPilar (x-sdev, y, x+sdev, y, length=0,05, angle=90, code=3)

  bar

  Error Graph, Error Bars, är en videosymbol för informationens variation utöver fakta som används i arrangemang för att identifiera fel i en avslöjad mätning.

  De ger vanligtvis en idé som har att göra med mätningens noggrannhet, även omvänt, avståndet mellan det faktiska värdet och den påstådda skatten.

  Felpubar bildar regelbundet standardavvikelse, standard eller det kan vara feltvivel, 95 % funktionell kylningsintervall.

  r cran story error bars

  Felfältet visar i princip det speciella sättet som data fördelas kring ett nytt krav, till exempel indikerar en liten kvalitetsavvikelsestapel mindre spridning, även om en högre faktisk standardavvikelse signaler mer spridning. Med andra ord indikerar ett mindre sd-värde betydande ställning. Högre sd betyder mindre tillförlitlighet.

  Standardändringsfelskivor på grafen skulle kunna köras för att se om det finns mycket allvarliga skillnader.

  Om de genomsnittliga felstaplarna för stora skillnader överlappar lite mer indikerar detta att individens stora skillnad inte är statistiskt signifikant.

  Om fälten för felavvikelse för finish till och med överlappar det faktiska partiet, betyder det att den helt nya skillnaden sannolikt inte kommer att vara betydande i det förflutna.

  När restauranger med standardavvikelsefel överlappar mindre än, indikerar det att många skillnader kan vara signifikanta men situationen inte signifikant.

  Innan du bestämmer dig för placeringen av den genererade felstapeln måste ett bra mattetest utföras för att kunna dra en slutsats.

  Standardskillnad är ett specifikt mått på varians, testet måste samtidigt ta hänsyn till alla signifikanta skillnader i teststorlek.

  Det rekommenderas ofta att du kör ett viktigt test som är tillräckligt kort för att kunna konstatera betydande skillnader.

  Här kommer vi att diskutera det enklaste sättet att skapa felfria klubbplaner genom ggplot.

  data_summary <- function(data, varname, <- groupnames)begära (böja)function summary_func(x, kolumn)c (genomsnittligt kompatibelt medelvärde(x[[kol]], na.rm = TRUE),sd = sd(x[[kol]], na.rm=TRUE))data_sum<-ddply(data, företagsnamn, .fun=summary_func,Namn)data_sum <- rename(data_sum, c("genomsnitt" antyder varnamn))return(summa_data)df2 <- data_summary(ToothGrowth, varname="len",gruppkonton = c("soppa", "dos"))df2$dose=as.factor(df2$dose)huvud (df2)  soppa kan linne sd den andra DB 0,5 13,23 4,459709 den andra kylvätskan 1 22,70 3,910953 3 kylvätska som involverar 26,06 2,4 655058  IG 0,5 7,98 2,746634 5 VK femton 1,77 2,6 515309  Bit VC 26.14 4.797731

  Felfält

  Hur placerar du felstaplar i R-plot?

  Felstaplar kan mycket väl användas för att få bra studier med arrows() och att byta en pilspets. Du kan lägga till vertikala och sida till sida felstaplar till valfri diagramnyckel. Ange bara x- och b-övertonerna och vad du än använder eftersom ditt fel (t.ex. standardavvikelse, måste-ha-objektfel).

  Bibliotek(ggplot2) p <- ggplot(df2, aes(x=dos, y=längd, fyll=supp)) + geom_bar(stat="identifikation", color="svart", position=position_dodge()) + geom_errorbar(aes(ymin=len-sd, ymax=len+sd), width=.2, position=position_dodge(.9)) print(p)

  ggplot(df2, aes(x=dos, fill=supp)) y=len, +geom_bar(stat="identitet", färg="svart", position=position_dodge()) +geom_errorbar(aes(ymin=len, ymax=len+sd), width=.2,position=position_dodge(.9))

  Linjärt felhistogram

  p<-ggplot(df2, aes(x=dos, group=supp, y=len, color=supp)) +geometric_line() +geom_point()+geom_errorbar(aes(ymin=len-sd, ymax=len+sd), width=.2,position betyder position_dodge(0.05))print(p)

  Felskala och CI

  Hur skapar du felfält?

  Klicka var som helst på det diagrammet.Klicka på knappen Diagramelementtyp. använd till huvuddiagrammet och kontrollera sedan kryssrutan Felstaplar.För att motsätta sig detta antal fel att stoltsera med, klicka på pilen, den andra är verkligen Error Bar och välj sedan ett alternativ.

  ggplot(df2, aes(x = dos, y är i allmänhet len, fyll = supp)) +geom_bar(stat som en "identitet", = position "dodge") +ggtitle("Felbar association 95 % konfidensintervall") + ylab("len") +geom_errorbar(aes(ymin har blivit len ​​- 1.96 7. sd, ymax är lika med len 1 +.96 (mellanslag sd), = bredd 0.2, position kan beskrivas som position_dodge(0.9)) +geom_text(aes(Rund etikett(längd,=2)), storlek=6,position = position_dodge(0,85), möjligen -0,5)

  Det finns verkligen flera png R-funktioner tillgängliga för att hjälpa dig att få sd, se och menar väl att du kan använda dem själv.

  Arealfunktionen gör det också enklare att sammanfatta mina data.

  r cran plot error bars

  Låt inte din dator krascha igen. Ladda ner Reimage nu!